Edukacja kluczem do sukcesu - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
z Zespołu Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym MieścieOd lutego 2014 roku w Zespole Szkół były realizowane zajęcia w ramach projektu:

„Edukacja kluczem do sukcesu – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Zespołu Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście”


Nasza szkoła we współpracy z Urzędem Gminy Nowe Miasto realizowała projekt pt. „Edukacja kluczem do sukcesu – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Zespołu Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, który skierowany został do uczniów klas IV – VI Szkoły Podstawowej oraz Publicznego Gimnazjum.

Głównym celem projektu było stworzenie szans rozwoju uczniom zdolnym i umożliwienie wyrównywania szans osiągającym słabsze wyniki w nauce, mającym trudności w dostępie do edukacji. W ramach projektu organizowano dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum zajęcia wyrównawcze i rozwijające. Rekrutacja uczniów do projektu odbywała się we wrześniu 2013 roku. Zgodnie z założeniami projektu wsparciem zostało objętych 170 uczniów (85 dziewczynek i 85 chłopców), z czego 88 osób to uczniowie Szkoły Podstawowej, a 82 osoby to uczniowie Gimnazjum.

Zajęcia zrealizowane w ramach projektu:

Szkoła Podstawowa

• zajęcia dodatkowe z matematyki
• zajęcia dodatkowe z języka polskiego
• zajęcia dodatkowe z języka angielskiego
• zajęcia dodatkowe z przyrody
• zajęcia wyrównawcze z języka polskiego
• zajęcia wyrównawcze z matematyki
• zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego
• zajęcia z gimnastyki korekcyjnej
• zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
• doradztwo i opieka pedagogiczno – psychologiczna


Gimnazjum

• zajęcia dodatkowe z matematyki
• zajęcia dodatkowe z języka angielskiego
• zajęcia dodatkowe z języka rosyjskiego
• zajęcia dodatkowe z fizyki
• zajęcia dodatkowe z chemii
• zajęcia wyrównawcze z matematyki
• zajęcia wyrównawcze zajęcia z chemii
• zajęcia wyrównawcze z fizyki
• zajęcia z gimnastyki korekcyjnej
• doradztwo i opieka pedagogiczno – psychologiczna


Podczas zajęć wyrównawczych uczniowie doskonalili stosowanie niezbędnych wiadomości i umiejętności przydatnych w życiu codziennym, mieli szansę nie tylko nadrobić braki, ale również przygotować się do egzaminów zewnętrznych. Zajęcia rozwijające dały możliwość uczniom zdobycia wiedzy wykraczającej poza podstawę programową. Udział w zajęciach pozwolił na wyrównywanie deficytów oraz rozwój zainteresowań, dając jednocześnie możliwość odnoszenia sukcesów. Uczniowie mają większą wiarę w swoje możliwości, zwiększyła się również ich aktywność na zajęciach lekcyjnych i poprawiły się wyniki w nauce. Uczestnictwo w tych zajęciach zmotywowało uczniów do samodzielnego pogłębiania wiedzy.

W ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne oraz wyposażono multimedialną pracownię językową, które mają ogromny wpływ na efektywność pracy, przez co zajęcia stają się ciekawsze.

Uczniowie chętnie uczęszczają na zajęcia, o czym świadczy wysoka frekwencja. Efekty pracy są już zauważalne. Zdobyte wiadomości i umiejętności uczniowie na bieżąco wykorzystują na lekcjach. Cieszy dobra atmosfera pracy w zespołach oraz zaangażowanie i zainteresowanie tematyką zajęć.

Utworzony został również i czynnie działa Szkolny Ośrodek Kariery. Odbywają się zajęcia indywidualne i grupowe dla wszystkich uczniów ostatnich klas oraz uczniów klas niższych – uczestników projektu w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w zakresie wspierania w programowaniu i realizacji ścieżki edukacyjnej i zawodowej w tym dostosowanie przyszłych absolwentów do potrzeb na rynku pracy. Korzystający ze Szkolnego Ośrodka Kariery uczniowie poprzez uczestniczenie w zajęciach są przygotowywani do samodzielnego poruszania się po rynku pracy. Nabywają umiejętności określania swoich słabych i mocnych stron, określają cele i priorytety swojego życia edukacyjno – zawodowego oraz konstruują indywidualny plan rozwoju kariery.


Dokumenty do pobrania:

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
"INDYWIDUALIZACJA Z GMINĄ NOWE MIASTO"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

"INDYWIDUALIZACJA Z GMINĄ NOWE MIASTO"W roku szkolnym 2012/2013 w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście realizowany był projekt pn. „Indywidualizacja z Gminą Nowe Miasto” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Od listopada 2012 roku w klasach I - III odbywały się zajęcia, w których uczestniczyli uczniowie z trudnościami w nauce oraz rozwijający zainteresowania matematyczne i plastyczne. Zajęcie zrealizowane w ramach projektu to:

- zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji;
- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych – ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematycznych;
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – artystycznie;

Zajęcia prowadzone były przez nauczycielki uczące w klasach I - III: Małgorzatę Banecką, Teresę Kunkowską, Magdalenę Oreszczuk i Dorotę Warmiak .

Celem ich było m.in. doskonalenie techniki głośnego i cichego czytania ze zrozumieniem, układanie i rozwiązywanie zadań z treścią, ćwiczenie dodawania i odejmowania, mnożenia i dzielenia liczb, doskonalenie umiejętności manualnych oraz poznanie technik plastycznych poprzez różnorodne zabawy i gry dydaktyczne.

Udział w zajęciach pozwolił uczniom na wyrównywanie deficytów oraz rozwój zainteresowań, dając jednocześnie możliwość odnoszenia sukcesów. Uczniowie uwierzyli w swoje możliwości, zwiększyła się również ich aktywność na zajęciach lekcyjnych i poprawiły się wyniki w nauce. Uczestnictwo w tych zajęciach zmotywowało uczniów do samodzielnego pogłębiania wiedzy.

Zajęcia prowadzone były różnorodnymi aktywizującymi metodami. Na efektywność pracy wpływ miało zastosowanie różnorodnych pomocy dydaktycznych m.in.: „Puzzelator", „Rem", „Pleksi", „Hip Hop", „Miasto liczb" współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Uczniowie chętnie uczęszczali na dodatkowe zajęcia, o czym świadczy wysoka frekwencja. Byli zaangażowani i zainteresowani tematyką zajęć. Efekty pracy były bardzo szybko zauważalne, a zdobyte wiadomości i umiejętności uczniowie na bieżąco wykorzystywali na lekcjach.Zespół Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście
ul. Ciechanowska 15, 09-120 Nowe Miasto, tel.: 23 661 40 09, e-mail: szkola_nowe_miasto@wp.pl
Copyright by efoto.waw.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.