HALA SPORTOWASport w szkole
Hala sportowa jest niezbędnym środkiem w pracy nauczyciela wychowania fizycznego. Pozwala właściwie realizować program rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży, rozwijać ich sprawność fizyczna, poprawiać ich wyniki sportowe, wprowadzać zdrowe współzawodnictwo oraz intensyfikować udział w turniejach. Dzięki istnieniu takiego obiektu szkoła jest organizatorem wielu międzyszkolnych imprez sportowych np. turniejów powiatowych w halowej piłce nożnej, unihokeju i piłce siatkowej oraz turniejów międzypowiatowych.
Regulamin w sprawie zasad i trybu korzystania
z hali sportowej przy Zespole Szkół w Nowym Mieście

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Hala sportowa jest obiektem użyteczności publicznej i służy celom upowszechniania kultury fizycznej w zakresie dyscyplin sportowych, do których jest przygotowana i wyposażona.
2. Hala sportowa w Nowym Mieście stanowi własność Gminy Nowe Miasto.
3. Administratorem hali sportowej jest Gmina Nowe Miasto.
4. Hala sportowa otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8°°do 22°°, w sobotę i niedzielę w zależności od potrzeb.
5. W roku szkolnym w godzinach od 8°° - 16°° hala sportowa udostępniona jest nieodpłatnie na realizację zadań dydaktycznych w zakresie wychowania fizycznego dla dzieci i młodzieży szkoły.
6. Z hali sportowej mogą korzystać:
a) dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela lub opiekuna,
b) kluby i sekcje sportowe pod nadzorem opiekuna,
c) zakłady pracy, instytucje, organizacje, grupy zorganizowane,
d) osoby fizyczne,
e) osoby uczestniczące w innych imprezach organizowanych za zgodą administratora.

7. Osoby uczestniczące oraz kibice przebywać mogą na terenie hali wyłącznie podczas imprez sportowych organizowanych z udziałem publiczności.
8. Do nieodpłatnego korzystania z hali uprawnieni są:
a) dzieci przedszkola i uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych, gminnych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Nowe Miasto, a także dzieci i młodzież będąca mieszkańcami Gminy w wieku obowiązku szkolnego,
b) kluby sportowe mające siedzibę na terenie Gminy Nowe Miasto reprezentujące ją, oraz inne kluby sportowe Gminy Nowe Miasto w ramach prowadzenia zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży,
c) Gminny Ośrodek Kultury w zakresie realizacji zadań kultury, kultury fizycznej i sportu, dla dzieci i młodzieży o których mowa punkcie 8 lit. a ,
d) organizatorów realizujących zadania w ramach obowiązujących umów o partnerstwie i współpracy zawartych z Gminą Nowe Miasto,
e) osoby niepełnosprawne,
f) organizatorzy imprez charytatywnych oraz patriotycznych i prorodzinnych uzgodnionych z administratorem,

9. Korzystanie z hali odbywa się za zgodą administratora. Terminy udostępniania obiektu powinny być uzgadniane co najmniej 2 tygodnie przed planowanym wynajmem.
10. Osoby fizyczne i prawne wynajmujące pomieszczenie hali sportowej korzystają z własnego sprzętu sportowego ( piłki, stroje, obuwie sportowe, itp.).
11. Udostępnianie hali sportowej organizatorowi zajęć lub imprezy następuje na podstawie umowy zawartej z administratorem hali sportowej i po wniesieniu opłaty zgodnie z aktualnym cennikiem.
12. Za bezpieczeństwo uczestników zajęć sportowych odpowiedzialność prawną ponosi organizator zajęć (nauczyciel, opiekun, trener, instruktor, organizator zajęć).
13. Administrator hali sportowej nie odpowiada za przedmioty pozostawione w szatni.
14. Wynajmowanie oraz użyczenie pomieszczeń oraz urządzeń znajdujących się w obiekcie na podstawie umowy .
15. Administrator hali sportowej sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu.

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA

1. Osoby fizyczne, prawne i pozostałe korzystające z hali sportowej zobowiązane są do zapoznania się z regulaminem i do przestrzegania zasad w nim zawartych.
2. Osoby korzystające z obiektu, osoby prowadzące zajęcia, opiekunowie grup odpowiedzialne są za przestrzeganie przepisów bhp. i ppoż. oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z urządzeń sportowych znajdujących się na hali sportowej.
3. O wszelkiego rodzaju awariach, uszkodzeniach sprzętu należy niezwłocznie powiadomić administratora hali sportowej.
4. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia będące na wyposażeniu hali sportowej ponoszą odpowiedzialność materialną na zasadach ogólnych . Odpowiedzialność taką ponoszą również opiekunowie prawni osób niepełnoletnich.
5. Obowiązkiem osób korzystających z hali sportowej jest:
a) Pozostawianie okryć zewnętrznych i obuwia w szatni.
b) Stosowanie właściwego obuwia sportowego( czystego, nie pozostawiającego podczas użytkowania hali sportowej zabrudzeń, rys).
c) Korzystanie z przyrządów i urządzeń sportowych zgodnie z ich przeznaczeniem.
d) Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów i urządzeń hali sportowej.
e) Podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie hali sportowej.
f) Utrzymanie czystości i porządku na terenie hali sportowej , szatni i pomieszczeniach sanitarnych.
g) Zabezpieczenia mienia wartościowego we własnym zakresie

6. Z hali sportowej nie mogą korzystać osoby:
a) Których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub które są pod wpływem działania środków odurzających.
b) Z przeciwwskazaniami lekarskimi.

7. Przebywającym na terenie hali sportowej nie wolno:
a) Palić papierosów ,pić napojów alkoholowych, stosować środków odurzających.
b) Wnosić i używać przedmiotów ,które mogą być zagrożeniem dla osób korzystających z hali sportowej ( np. petard, fajerwerków, rozpylacze gazu, kij bejsbolowy itp).
c) Niszczyć wyposażenie i urządzenia hali sportowej .
d) Korzystać z uszkodzonego sprzętu i wyposażenia hali sportowej grożących wypadkiem.
e) Wprowadzać zwierząt .

8. Osoby korzystające z hali sportowej zobowiązane są do zapoznania z niniejszym regulaminem i przestrzegania go.
Opłaty za korzystanie z Hali Sportowej w Nowym Mieście

 L.p.

           Rodzaj korzystania

Stawka za użytkowanie                           (zł)

 

   1.

Udostępnianie hali dla klubów, stowarzyszeń sportowych i osób fizycznych z poza terenu gminy Nowe Miasto na cele sportowo- rekreacyjne z pełnym oświetleniem.

 

           60,00zł/h       

 2.

 

Udostępnianie hali w celach komercyjnych dla zorganizowanych grup z terenu gminy Nowe Miasto na cele sportowo-rekreacyjne.

 

 

 

          20,00zł/h sektor

 

60,00zł/h cała hala  

 

  3.

Udostępnianie hali dla klubów, stowarzyszeń sportowych i osób fizycznych z poza terenu gminy Nowe Miasto na cele sportowo- rekreacyjne z ograniczonym oświetleniem.

 

40,00zł/h

  4.

 

Udostępnianie hali dla klubów , stowarzyszeń sportowych, zorganizowanych grup i osób fizycznych z terenu gminy Nowe Miasto.

 

 

            3,00zł.

   5.

Udostępnianie hali: obozom sportowym, koloniom itp.- ustalane są indywidualnie z administratorem hali.

 

   6.

Wynajem hali na organizację  imprez okolicznościowych.

          4000,00zł.

 

 

Wszystkie opłaty są cenami brutto.

 Zespół Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście
ul. Ciechanowska 15, 09-120 Nowe Miasto, tel.: 23 661 40 09, e-mail: szkola_nowe_miasto@wp.pl
Copyright by efoto.waw.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.