FOLDER SZKOŁY

HISTORIA SZKOŁY

Informacje ogólne

Nowe Miasto jest niewielką, ale urokliwą miejscowością leżącą nad rzeką Soną. Ze względu na położenie w pobliżu głównych szlaków komunikacyjnych oraz wspaniałe warunki rekreacyjne stanowi miejsce, gdzie można niezwykle atrakcyjnie spędzić wolny czas. Wielbiciele kąpieli słonecznych, wycieczek leśnych, miłośnicy nocnych dyskotek nad zalewem znajdą tu cel swoich wypraw.
Gmina położona w dorzeczu rzeki Sona ma charakter turystyczny. Meandrująca rzeka Sona, uregulowana tylko w części swego biegu, płynie malowniczą doliną, tworząc piękne, unikalne krajobrazy. Jej zasobność w oryginalne okazy ryb sprzyja wędkowaniu.
W Nowym Mieście, na rzece Sonie usytuowano molo i urokliwy zalew, zajmujący powierzchnię 17 ha. W gminie Nowe Miasto objęto ochroną obszary o szczególnych walorach krajobrazowych. Enklawy chronionej przyrody i naturalnego krajobrazu tworzą parki podworskie oraz pomniki przyrody - wielowiekowe dęby i głazy narzutowe. Atrakcyjność turystyczną gminy podnoszą obfitujące w runo leśne i zwierzęta lasy, stanowiące ponad 30% ogólnej powierzchni gminy.
Gmina Nowe Miasto należała do województwa ciechanowskiego, które przystąpiło do stowarzyszenia kilku najczystrzych województw pod nazwą "ZIELONE PŁUCA POLSKI".

POWIERZCHNIA GMINY: 11.835 ha
LICZBA LUDNOŚCI: 5.050 osób


Odległość z Nowego Miasta do:

WARSZAWY - wynosi 60 km

CIECHANOWA - wynosi 27 km

PUŁTUSKA - wynosi 38 km

PŁOŃSKA - wynosi 19 km

NASIELSKA - wynosi 14 km


Krótka historia Nowego Miasta

Nowe Miasto to jedna z najstarszych mazowieckich miejscowości o średniowiecznych tradycjach grodowo-miejskich. We wczesnym średniowieczu władcy Mazowsza zbudowali tu gród obronny. Herb i prawa miejskie nadał miastu w 1420 roku książę mazowiecki Janusz I. Miejscowość utraciła prawa w 1869 roku. Stało się to za sprawą władz carskich, które ukarały mieszkańców za udział w zrywie niepodległościowym w 1863 roku. Miasto słynęło z nowomiejskich jarmarków, na które przyjeżdżali kupcy aż z Kijowa czy Lwowa. W XIV wieku zbudowany został kościół gotycki. Rozwój miasta opierał się na przemyśle włókienniczym i produkcji piwa wywożonego do Prus. Miejscowość była kilkakrotnie niszczona przez wielkie pożary.

Tak się zaczęło

UCHWAŁA Nr 45/VII/99

Rady Gminy Nowe Miasto
z dnia 28 maja 1999 roku w sprawie:
utworzenia ZESPOŁU SZKÓŁ w Nowym Mieście.

Na podstawie art.62 ust.1 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, w związku z art.7 ust.1, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1
Z dniem 1 września 1999 roku dokonuje się połączenia:
1. Szkoły Podstawowej w Nowym Mieście z siedzibą przy ul. Ciechanowskiej 15,
2. Gimnazjum w Nowym Mieście z siedzibą przy ul. Ciechanowskiej 15,
3. Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Mieście z siedzibą przy ul. Ciechanowskiej 15 i tworzy się ZESPÓŁ SZKÓŁ w Nowym Mieście przy ul. Ciechanowskiej 15.

§ 2
Zasięg terytorialny ZESPOŁU SZKÓŁ w Nowym Mieście określają:
1. Uchwała Nr 30/V/99 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 15 marca 1999 roku w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej w Nowym Mieście.
2. Uchwała Nr 28/V/99 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 15 marca 1999 roku w sprawie określenia obwodu Publicznego Gimnazjum w Nowym Mieście.
3. Liceum Ogólnokształcące jest szkołą realizującą zadania w zakresie kształcenia młodzieży w/g corocznego wewnętrznego planu rekrutacji, uwzględniając aspiracje dzieci i młodzieży.

§ 3
Szczegółową organizację Zespołu określi Statut opracowany na podstawie odrębnych przepisów i uchwalony przez Radę Gminy.

§ 4
Niniejsza uchwała stanowi AKT ZAŁOŻYCIELSKI ZESPOŁU SZKÓŁ
w Nowym Mieście.

§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 6
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urządowym Województwa Mazowieckiego.

§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą
od 1 września 1999 roku.

Nadanie imienia Zespołowi Szkół

UCHWAŁA Nr 87/XII/2000
Rady Gminy Nowe Miasto
z dnia 26 kwietnia 2000 roku w sprawie:
nadania imienia ZESPOŁOWI SZKÓŁ w Nowym Mieście.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art.7 ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Gminy Nowe Miasto uchwala, co następuje:

§ 1
Nadaje się Zespołowi Szkół w Nowym Mieście imię "Integracji Europejskiej".

§ 2
Pełna nazwa szkoły brzmi następująco:
Zespół Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Struktura Zespołu Szkół
Najnowsza historia Zespołu Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście:


We wrześniu 2013 roku w Zespole Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście rozpoczęli naukę uczniowie klasy pierwszej Zasadniczej Szkoły Wielozawodowej.

W kwietniu tego samego roku Technikum Agrobiznesu opuścili ostatni abiturienci.
Uchwała Rady Gminy powołująca Zasadniczą Szkołę Wielozawodową:


Zespół Szkół im. Integracji Europejskiej stanowią:


Zespół Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście jest placówką zapewniającą dzieciom i młodzieży wykształcenie od sześciu do dziewiętnastu lat. Absolwent naszego Zespołu Szkół może podjąć studia wyższe lub rozpocząć pracę w kształconym zawodzie.

Zespół Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście
ul. Ciechanowska 15, 09-120 Nowe Miasto, tel.: 23 661 40 09, e-mail: szkola_nowe_miasto@wp.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie cookies. W dowolnej chwili możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies.