Plan pracy zespołu dziennikarskiego - propozycja edukacyjna

Cele ogólne
- Uświadomienie posiadanych predyspozycji i możliwości twórczych.
- Rozwój zainteresowań.
- Kształcenie postaw kreatywnych.
- Obcowanie młodych redaktorów z wiedzą dostępną z różnych źródeł.
- Wszechstronny rozwój ucznia.
- Zdobywanie umiejętności pracy w zespole.
- Stosowanie technologii radiowej i komputerowej.

Cele szczegółowe
1. Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych, kształcenie umiejętności poprawnego, jasnego i precyzyjnego formułowania myśli oraz celowego władania środkami językowymi.
2. Kształcenie umiejętności wyrażania samodzielnych, niezależnych, lecz umotywowanych poglądów o otaczającym świecie.
3. Rozwój wyobraźni, fantazji, ekspresji artystycznej.
4. Kształtowanie postaw zainteresowania drugim człowiekiem.
5. Dążenie do osiągania przez uczniów dojrzałości intelektualnej, emocjonalnej, moralnej.
6. Poznanie werbalnych środków przekazu i korzystania z dostępnych mass-mediów. Budowanie umiejętności samokształcenia.
7. Kształtowanie umiejętności planowania pracy w zespole.
8. Zapoznanie z pracą dziennikarza/sprawozdawcy i zasadami obowiązującymi w tym zawodzie.

Treści kształcenia i wychowania
1.Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych, kształcenie umiejętności poprawnego, jasnego i precyzyjnego formułowania myśli oraz celowego władania środkami językowymi.

a) komunikacja językowa, kultura języka jako warunek dobrej komunikacji
b) stylistyka
c) doskonalenie sprawności językowej
- praca nad redagowaniem tekstu
- przystosowanie tekstu do określonego odbiorcy
- redagowanie tekstów o różnych funkcjach
- ćwiczenie różnych form wypowiedzi
- kompozycja tekstu, wewnętrzny porządek i spójność
- ocena poprawności językowej

2. Kształtowanie umiejętności wyrażania poglądów
a) podstawy polemiki i dyskusji
- kultura dyskusji
b) postulat rzetelności i prawdomówności, odpowiedzialności za słowo; odpowiedzialność za drugiego człowieka; szacunek dla rozmówcy

3. Rozwój wyobraźni, fantazji, ekspresji artystycznej
a) wyróżniki stylu artystycznego
b) ćwiczenia stylistyczne – zbieranie materiału leksykalnego: słów, fraz, zwrotów
c) notowanie zdarzeń z życia codziennego, pobudzanie wyobraźni.

4. Zainteresowanie rozwojem własnym i drugim człowiekiem; osiąganie dojrzałości intelektualnej i moralnej
a) szukanie tematów, zdobywanie i selekcja materiału
b) przygotowanie do wywiadu; sposób przeprowadzania wywiadu; wybór zgromadzonego materiału
c) lektura prasy, gromadzenie wycinków prasowych z przykładami różnych gatunków dziennikarskich
d) zasady etyki dziennikarskiej; rzetelność i uczciwość dziennikarza.

5. Samokształcenie
a) korzystanie ze słowników,
c) doskonalenie technik sprawozdawczych,
d) korzystanie z materiałów źródłowych i innych źródeł informacji, gromadzenie, opracowywanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie informacji.


SKŁAD ZESPOŁU SZKOLNEGO RADIOWĘZŁA
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Opiekun:

Ewa Chyczewska
Przemysław Ruciński

Członkowie:

Inga Dąbkowska - kl. III LO
Dorota Pyzara - kl. III LO
Łukasz Wojciechowski - kl. II LO

Jakub Antosik

DO POBRANIA:


(do odczytu wymagany jest Acrobat Reader dostępny tutaj)

1. Kalendarium
2. Regulamin Pracowni Radiowęzła
3. Dyżury


RAMÓWKA
Dzień tygodnia/Nazwa audycji

"Rokowe poniedziałki"/
"Ciężkie granie nieprzerwanie"

"Wtorkowy regeland"/
"Kolorowo, luzakowo"

"Bombowe środy"/
"Pop non stop"

"Ponadczasowe hity czwartkowe"/
"Klasyki światowej muzyki"

"Weekendowe piątki"/
"Hip i hop ... do domu"

GALERIA
Zespół na rok szkolny 2018/2019


Zespół na rok szkolny 2017/2018


Zespół na rok szkolny 2015/2016
Zespół na rok szkolny 2014/2015

Zespół na rok szkolny 2013/2014

Zespół na rok szkolny 2012/2013

Zespół w latach 2010/2012
Zespół Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście
ul. Ciechanowska 15, 09-120 Nowe Miasto, tel.: 23 661 40 09, e-mail: szkola_nowe_miasto@wp.pl
Copyright by efoto.waw.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.