RODO

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Szkołę, informujemy:

 

1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Integracji Europejskiej (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Ciechanowska 15, 09-120 Nowe Miasto. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Ciechanowska 15, 09-120 Nowe Miasto lub drogą e-mailową pod adresem:

 

szkola_nowe_miasto@wp.pl

 

2.   Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.

 

3.     Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

 

4.   Przetwarzanie odbywa się w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły, w celu kontaktu z opiekunami prawnymi, współpracy z innymi urzędami oraz organami kontrolnymi, a także udziału w konkursach, olimpiadach, zawodach, imprezach, wycieczkach, publikacji na stronie internetowej, portalach społecznościowych, przekazywania do mediów, publikowania danych na terenie szkoły (m.in. na tablicach informacyjnych, w klasach), udziału w egzaminach, maturach.

 

5.  Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

 

6.    Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

7.   Administrator przekaże dane osobowe na podstawie przepisów prawa: organom kontrolny, Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, organowi prowadzącemu, innym urzędom oraz na podstawie umów powierzenia przetwarzania, m.in. wydawnictwom.

 

8.     Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 50 lat od zakończenia realizacji zadania publicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dane, których nie ma obowiązku przechowywać, będą niszczone niezwłocznie po zakończeniu roku szkolnego.

 

9.    Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 

10.   Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

11.     Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich nie podanie będzie skutkować wszczęciem postępowania administracyjnego.

 

12.  Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W związku z przekazywanymi danymi osobowymi swoimi oraz dziecka

 

na rzecz Szkoły, informujemy:

 

1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Integracji Europejskiej (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Ciechanowska 15, 09-120 Nowe Miasto. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Ciechanowska 15, 09-120 Nowe Miasto lub drogą e-mailową pod adresem:

 

szkola_nowe_miasto

 

2.   Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.

 

3.     Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej.

 

4.   Przetwarzanie odbywa się w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły, w tym: udziału w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych na terenie szkoły, innego rodzaju formach zajęć, publikacji wizerunku oraz imienia i nazwiska na stronie internetowej, portalach społecznościowych, udziału oraz podawaniu publicznie imienia i nazwiska podczas konkursów/zawodów, kontaktu z opiekunami prawnymi.

 

5.  Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

6.  Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich.

 

7.   Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa oraz umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także osobom upoważnionym przez opiekunów prawnych.

 

8.   Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 50 lat od dnia zakończenia nauki, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dane, których nie ma obowiązku przechowywać, będą niszczone niezwłocznie po zakończeniu roku szkolnego.

 

9.    Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 

10.   Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

11.   Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym, koniecznym do wykonania obowiązków Administratora. Niepodanie tych danych spowoduje wszczęcie procedury administracyjnej przymusu wykonania obowiązku szkolnego.

 

12.  Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

Zespół Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście
ul. Ciechanowska 15, 09-120 Nowe Miasto, tel.: 23 661 40 09, e-mail: szkola_nowe_miasto@wp.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie cookies. W dowolnej chwili możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies.