ŚWIETLICA


REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ IM. INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE


I. Cele i zadania świetlicy szkolnej

Głównym celem świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej, tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz kształtowanie pozytywnych postaw i relacji społecznych. Opiekę uczniom zapisanym do świetlicy zapewniają wychowawcy świetlicy.

Cele te zostaną osiągnięte poprzez:

1. stworzenie odpowiednich warunków do nauki i wypoczynku,
2. dbanie o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie,
3. rozwijanie zainteresowań i zamiłowań,
4. propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu,
5. kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych,
6. wdrażanie zasad współdziałania w grupie,
7. niwelowanie trudności dydaktycznych (pomoc w odrabianiu prac domowych).

II. Założenia organizacyjne

1. Ze świetlicy Szkoły Podstawowej w Nowym Mieście korzystają uczniowie:
a. którzy dojeżdżają do szkoły autobusem szkolnym
b. których rodzice pracują zawodowo i nie mogą zapewnić opieki w czasie wolnym od zajęć szkolnych,
2. Świetlica jest czynna w godz. 7.30 – 15.00 w dni, w których odbywają się zajęcia. Poza godzinami pracy świetlicy szkolnej rodzice/opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność za zdrowie i życie swojego dziecka.
3. Rodzice są zobowiązani do punktualnego odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej.
4. W świetlicy szkolnej mogą przebywać także uczniowie, którzy:
a. czekają na realizację zajęć pozalekcyjnych,
b. oczekują na dalsze zajęcia,
c. nie mają lekcji z powodu nagłej nieobecności nauczyciela i są do świetlicy skierowani przez dyrektora szkoły,
5. Kwalifikowania i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się wyłącznie na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców lub prawnych opiekunów dziecka na karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy/ załącznik nr 1, załącznik nr 2 i załącznik nr 3/.
6. Zgłoszenia dziecka do świetlicy na następny rok szkolny przyjmowane są do 15 września każdego roku szkolnego i uzupełniane w razie potrzeb w ciągu roku.

III. Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej

1. Świetlica realizuje swoje zadania zgodnie z Programem Pracy Opiekuńczo–Wychowawczej świetlicy tworzonym przez wychowawców na dany rok szkolny. Program ten jest zgodny z Programem Wychowawczo-Profilaktycznym szkoły.

2. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed lub po lekcjach.

3. Rodzice są zobowiązani pisemnie powiadomić wychowawców świetlicy o każdorazowym odstępstwie od ustalonego sposobu odbierania dziecka ze świetlicy zawartego w karcie zapisu (np. ewentualność powrotu do domu bez opiekuna lub możliwość odebrania dziecka przez inne niż wskazane osoby).

4. Dziecko pozostaje w świetlicy, dopóki nie zostanie odebrane przez uprawnioną do tego osobę. Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane do godz. 15.00 wychowawcy kontaktują się z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka w celu wyjaśnienia przyczyn nieodebrania dziecka. Po konsultacji z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecko nadal przebywa w szkole czekając na rodziców/opiekunów prawnych lub inne wskazane osoby pod opieką wychowawców.

5. W przypadku braku jakiegokolwiek kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka wychowawcy powinni poinformować dyrektora szkoły, a potem najbliższy komisariat policji.

IV. Obowiązki wychowanka świetlicy

1. Kulturalne zachowanie się podczas zajęć świetlicowych.
2. Przestrzeganie „Świetlicowych zasad ”(załącznik nr 4).
3. Dbałość o porządek i wystrój świetlicy.
4. Poszanowanie sprzętu i wyposażenia świetlicy.

Z wyposażenia świetlicy można korzystać wyłącznie pod opieką i za zgodą wychowawcy świetlicy, którego obowiązkiem jest dbałość o właściwe wykorzystanie i zabezpieczenie.

Rodzice ucznia, który dokonał celowego zniszczenia wyposażenia świetlicy, mogą zostać obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt.

Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w świetlicy i na obiektach szkolnych.

V. Nagrody i kary wobec wychowanków

1. Nagrody:

Każdy uczestnik zajęć świetlicowych może otrzymać nagrodę: za udział w konkursach, dobre zachowanie, przestrzeganie „Świetlicowych zasad”, kulturę osobistą itp. w postaci:
a. pochwały ustnej,
b. pochwały na piśmie do rodziców i wychowawcy klasy,
c. dyplomu,
d. innej nagrody, w zależności od sytuacji i możliwości świetlicy.

2. Kary:
Za nie przestrzeganie „Świetlicowych zasad ”, dla uczestnika świetlicy przewidziane są następujące kary w zależności od wagi uchybienia:
a. upomnienie ustne,
b. ostrzeżenie w obecności grupy,
c. powiadomienie rodziców i wychowawcy klasy o złym zachowaniu,
d. wnioskowanie o obniżenie oceny zachowania,

VI. Dokumentacja świetlicy

1. W świetlicy szkolnej prowadzona jest następująca dokumentacja:
a. Kwestionariusze zgłoszeń o przyjęciu dziecka do świetlicy z aktualnymi danymi w celu komunikowania się w razie konieczności z rodziną dziecka (załącznik nr 1,2 ,3),
b. Regulamin Świetlicy Szkolnej,
c. Program Pracy Opiekuńczo–Wychowawczej Świetlicy Szkolnej,
d. Dzienniki zajęć,
e. Sprawozdania z pracy opiekuńczo – wychowawczej świetlicy,
f. Procedury postępowania w razie nieodebrania dziecka ze świetlicy szkolnej ( załącznik nr 5).


Załącznik nr 4

Świetlicowe zasady

1. Słuchamy i wykonujemy polecenia wychowawców.
2. Nie wychodzimy ze świetlicy bez zgody wychowawcy.
3. Nie używamy wulgarnych słów.
4. Nie krytykujemy i nie obrażamy innych.
5. Nie stosujemy przemocy wobec innych.
6. Rozwiązujemy konflikty w sposób kulturalny oparty na zasadzie wzajemnych ustępstw.
7. W sposób sympatyczny i życzliwy odnosimy się do kolegów i koleżanek.
8. Pomagamy młodszym i słabszym.
9. Nie przerywamy osobie mówiącej – słuchamy do końca wypowiedzi.
10. W czasie przeznaczonym na naukę odrabiamy lekcje i zachowujemy ciszę.
11. Aktywnie uczestniczymy w zajęciach świetlicowych.
12. Szanujemy cudzą i swoją własność.
13. Szanujemy mienie świetlicowe.
14. Dbamy o wygląd i estetykę świetlicy.
15. Telefonów komórkowych używamy tylko za pozwoleniem wychowawcy.
16. Jemy kanapki, jogurty, etc. tylko przy stolikach.
17. Nie żujemy gum.
18. Ponosimy konsekwencje za nieodpowiednie zachowanie

DO POBRANIA

ROCZNY PLAN PRACY W ŚWIETLICY NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Procedury

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W NOWYM MIEŚCIE - Zgłoszenie dziecka dojeżdżającego autobusem szkolnym

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W NOWYM MIEŚCIE - Zgłoszenie dziecka, którego rodzice pracują zawodowo i nie mogą zapewnić opieki w czasie wolnym od zajęć szkolnych

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W NOWYM MIEŚCIE - Zgłoszenie dziecka dojeżdżającego autobusem szkolnym

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W NOWYM MIEŚCIE - Zgłoszenie dziecka, którego rodzice pracują zawodowo i nie mogą zapewnić opieki w czasie wolnym od zajęć szkolnych

Zespół Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście
ul. Ciechanowska 15, 09-120 Nowe Miasto, tel.: 23 661 40 09, e-mail: szkola_nowe_miasto@wp.pl
Copyright by efoto.waw.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.