Świetlica

Konkurs fotograficzny

Poszukiwacze wiosny

DZIEŃ KOTA - zajęcia świetlicowe w 1A

Ogólnopolska akcja wymiany kartek walentynkowychDO POBRANIA

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA
W ZESPOLE SZKÓŁ IM. INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE ROK SZKOLNY 2021/2022

PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Deklaracja rodzica dotycząca korzystania ze świetlicy szkolnej w Zespole Szkół w Nowym Mieście - rok szkolny 2020/2021
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ IM. INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE


I. Cele i zadania świetlicy szkolnej

Głównym celem świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej, tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz kształtowanie pozytywnych postaw i relacji społecznych. Opiekę uczniom zapisanym do świetlicy zapewniają wychowawcy świetlicy.

Cele te zostaną osiągnięte poprzez:

1. stworzenie odpowiednich warunków do nauki i wypoczynku,
2. dbanie o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie,
3. rozwijanie zainteresowań i zamiłowań,
4. propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu,
5. kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych,
6. wdrażanie zasad współdziałania w grupie,
7. niwelowanie trudności dydaktycznych (pomoc w odrabianiu prac domowych).

II. Założenia organizacyjne

1. Ze świetlicy Szkoły Podstawowej w Nowym Mieście korzystają uczniowie:
a. którzy dojeżdżają do szkoły autobusem szkolnym
b. których rodzice pracują zawodowo i nie mogą zapewnić opieki w czasie wolnym od zajęć szkolnych,
2. Świetlica jest czynna w godz. 7.30 – 15.00 w dni, w których odbywają się zajęcia. Poza godzinami pracy świetlicy szkolnej rodzice/opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność za zdrowie i życie swojego dziecka.
3. Rodzice są zobowiązani do punktualnego odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej.
4. W świetlicy szkolnej mogą przebywać także uczniowie, którzy:
a. czekają na realizację zajęć pozalekcyjnych,
b. oczekują na dalsze zajęcia,
c. nie mają lekcji z powodu nagłej nieobecności nauczyciela i są do świetlicy skierowani przez dyrektora szkoły,
5. Kwalifikowania i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się wyłącznie na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców lub prawnych opiekunów dziecka na karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy/ załącznik nr 1, załącznik nr 2 i załącznik nr 3/.
6. Zgłoszenia dziecka do świetlicy na następny rok szkolny przyjmowane są do 15 września każdego roku szkolnego i uzupełniane w razie potrzeb w ciągu roku.

III. Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej

1. Świetlica realizuje swoje zadania zgodnie z Programem Pracy Opiekuńczo–Wychowawczej świetlicy tworzonym przez wychowawców na dany rok szkolny. Program ten jest zgodny z Programem Wychowawczo-Profilaktycznym szkoły.

2. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed lub po lekcjach.

3. Rodzice są zobowiązani pisemnie powiadomić wychowawców świetlicy o każdorazowym odstępstwie od ustalonego sposobu odbierania dziecka ze świetlicy zawartego w karcie zapisu (np. ewentualność powrotu do domu bez opiekuna lub możliwość odebrania dziecka przez inne niż wskazane osoby).

4. Dziecko pozostaje w świetlicy, dopóki nie zostanie odebrane przez uprawnioną do tego osobę. Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane do godz. 15.00 wychowawcy kontaktują się z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka w celu wyjaśnienia przyczyn nieodebrania dziecka. Po konsultacji z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecko nadal przebywa w szkole czekając na rodziców/opiekunów prawnych lub inne wskazane osoby pod opieką wychowawców.

5. W przypadku braku jakiegokolwiek kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka wychowawcy powinni poinformować dyrektora szkoły, a potem najbliższy komisariat policji.

IV. Obowiązki wychowanka świetlicy

1. Kulturalne zachowanie się podczas zajęć świetlicowych.
2. Przestrzeganie „Świetlicowych zasad ”(załącznik nr 4).
3. Dbałość o porządek i wystrój świetlicy.
4. Poszanowanie sprzętu i wyposażenia świetlicy.

Z wyposażenia świetlicy można korzystać wyłącznie pod opieką i za zgodą wychowawcy świetlicy, którego obowiązkiem jest dbałość o właściwe wykorzystanie i zabezpieczenie.

Rodzice ucznia, który dokonał celowego zniszczenia wyposażenia świetlicy, mogą zostać obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt.

Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w świetlicy i na obiektach szkolnych.

V. Nagrody i kary wobec wychowanków

1. Nagrody:

Każdy uczestnik zajęć świetlicowych może otrzymać nagrodę: za udział w konkursach, dobre zachowanie, przestrzeganie „Świetlicowych zasad”, kulturę osobistą itp. w postaci:
a. pochwały ustnej,
b. pochwały na piśmie do rodziców i wychowawcy klasy,
c. dyplomu,
d. innej nagrody, w zależności od sytuacji i możliwości świetlicy.

2. Kary:
Za nie przestrzeganie „Świetlicowych zasad ”, dla uczestnika świetlicy przewidziane są następujące kary w zależności od wagi uchybienia:
a. upomnienie ustne,
b. ostrzeżenie w obecności grupy,
c. powiadomienie rodziców i wychowawcy klasy o złym zachowaniu,
d. wnioskowanie o obniżenie oceny zachowania,

VI. Dokumentacja świetlicy

1. W świetlicy szkolnej prowadzona jest następująca dokumentacja:
a. Kwestionariusze zgłoszeń o przyjęciu dziecka do świetlicy z aktualnymi danymi w celu komunikowania się w razie konieczności z rodziną dziecka (załącznik nr 1,2 ,3),
b. Regulamin Świetlicy Szkolnej,
c. Program Pracy Opiekuńczo–Wychowawczej Świetlicy Szkolnej,
d. Dzienniki zajęć,
e. Sprawozdania z pracy opiekuńczo – wychowawczej świetlicy,
f. Procedury postępowania w razie nieodebrania dziecka ze świetlicy szkolnej ( załącznik nr 5).


W świetlicy obowiązują zasady zawarte w „Strategii przygotowania i zarządzania w czasie obecnym i na wypadek wystąpienia pandemii COVID-19 w Zespole Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście w roku szkolnym 2020/2021”.-zarządzenie nr 36/2019/2020 z dnia 28 sierpnia 2020


Załącznik nr 4

Świetlicowe zasady

1. Słuchamy i wykonujemy polecenia wychowawców.
2. Nie wychodzimy ze świetlicy bez zgody wychowawcy.
3. Nie używamy wulgarnych słów.
4. Nie krytykujemy i nie obrażamy innych.
5. Nie stosujemy przemocy wobec innych.
6. Rozwiązujemy konflikty w sposób kulturalny oparty na zasadzie wzajemnych ustępstw.
7. W sposób sympatyczny i życzliwy odnosimy się do kolegów i koleżanek.
8. Pomagamy młodszym i słabszym.
9. Nie przerywamy osobie mówiącej – słuchamy do końca wypowiedzi.
10. W czasie przeznaczonym na naukę odrabiamy lekcje i zachowujemy ciszę.
11. Aktywnie uczestniczymy w zajęciach świetlicowych.
12. Szanujemy cudzą i swoją własność.
13. Szanujemy mienie świetlicowe.
14. Dbamy o wygląd i estetykę świetlicy.
15. Telefonów komórkowych używamy tylko za pozwoleniem wychowawcy.
16. Jemy kanapki, jogurty, etc. tylko przy stolikach.
17. Nie żujemy gum.
18. Ponosimy konsekwencje za nieodpowiednie zachowanieZABAWY ŚWIETLICOWE

Kilka pomysłów na letnie prace plastyczne

Zabawy w świetlicy szkolnej

Jak zrobić Gniotka

Prace plastyczne z wykorzystaniem odbicia ręki.

Pająk z rolki

Kotek i myszka z rolek po papierze

Wiosenne drzewo

krzyżówka wakacyjna

rebus obrazkowy

Jak zrobić latawiec

Masa plastyczna - jak zrobić domową masę plastyczną

Krzyżówka wiedzy

Krzyżówka pojazdy

Trójwymiarowy tulipan

Laurka dla mamy

Zestaw zabaw dla dzieci

ZABAWY NA ŚWIEŻYM POWIETRZU - 40 pomysłów na spędzenie czasu

Dzwoneczki

Grządka pełna tulipanów

Latawce, dmuchawce, wiatr...

Krzyżówka wiosenna

Pomóż kretowi - labirynt

Polskie Drzewo

Uśmiechnięta zakładka

Krzyżówka obrazkowa

Rebusy zawody

Zabawy ruchowe dla dzieci – propozycje c.d.

Zabawy dla dzieci - wyścig żółwi. Przeprawa przez rzekę

wyliczanki, rymowanki dla dzieci

Wielkanocne tulipany

Wielkanocna palemka

Gry - adwokat, nie-podobieństwo, szczere odpowiedzi

Zabawa relaksacyjna - Drzewo

Rybka - minimini

Zabawy, które wykorzystuje na zajęciach w świetlicy.

Kilka pomysłów na wielkanocne ozdoby

Doświadczenia i eksperymenty dla każdego

Pomysły nauczycieli świetlicy - zabawy słowno-logiczneZespół Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście
ul. Ciechanowska 15, 09-120 Nowe Miasto, tel.: 23 661 40 09, e-mail: szkola_nowe_miasto@wp.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie cookies. W dowolnej chwili możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies.